رفتن به محتوای اصلی
x

1403

اطلاعیه جذب نیرو کارشناس مامایی بعنوان ماما پرستار جهت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان هرند (مرکز اسلام آباد)

اطلاعیه جذب نیرو کارشناس بهداشت حرفه ای جهت شبکه بهداشت و درمان شهرستان هرند

اطلاعیه جذب نیرو کارشناس مامایی جهت شبکه بهداشت و درمان شهرستان هرند

اطلاعیه جذب نیرو یک نفر نیروی ماما جهت مرکز خدمات جامع سلامت جندق شبکه بهداشت و درمان شهرستان خور و بیابانک

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی  کارشناس مراقب سلامت و ماما مراقب شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی

اطلاعیه فراخوان جذب نیروی کارشناس مراقب سلامت و ماما مراقب  شبکه بهداشت و درمان دانشگاه  بصورت شرکتی

اطلاعیه فراخوان جذب یک نفر نیروی کارشناس مامایی رشته تحصیلی مامایی - شبکه بهداشت و درمان نائین

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی  کارشناس مراقب سلامت و ماما مراقب شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی

اطلاعیه فراخوان جذب نیرو در رشته مامایی جهت مرکز خدمات جامع سلامت انارک

اطلاعیه فراخوان جذب نیروی کارشناس مامایی وزوان و لایبید

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کمک پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) (تمدید)

 اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) (تمدید)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) (تمدید)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کمک پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

فراخوان جذب دو نفر نیروی کارشناس علوم آزمایشگاه رشته تحصیلی میکروبیولوژی و بیوشیمی شبکه بهداشت و درمان نائین

1402

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی  کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی  کارشناس علم اطلاعات ودانش شناسی برای معاونت تحقیقات و فناوری

اطلاعیه جذب نیرو برای مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی امور مالی برای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی برای بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی برای بیمارستان بوعلی چادگان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز بهداشت شهرستان جندق

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز بهداشت شماره دو

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس اتاق عمل برای مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کمک پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس بهداشت حرفه ای برای مرکز بهداشت شماره دو

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس بهداشت حرفه ای برای مرکز بهداشت شماره یک

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس تغذیه برای مرکز بهداشت شماره یک

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس مامایی و کارشناس تغذیه برای شبکه بهداشت و درمان سمیرم

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس تغذیه برای شبکه بهداشت و درمان لنجان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمتگزار برای شبکه بهداشت و درمان نجف آباد

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس تغذیه برای شبکه بهداشت و درمان نجف آباد

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کمک پرستاری برای بیمارستان گلدیس شاهین شهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای بیمارستان گلدیس شاهین شهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس هوشبری برای بیمارستان فاطمیه بادرود

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمتگزار برای شبکه بهداشت و درمان شهرضا

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان 9 دی منظریه خمینی شهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کمک پرستار برای مرکز آموزشی درمانی فیض

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی فیض

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید رجایی داران

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس امور مالی برای شبکه بهداشت و درمان چادگان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس امور مالی برای بیمارستان بوعلی چادگان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی امور مالی برای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس امور مالی برای بیماستان حشمتیه نائین

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی دارویار برای بیماستان حشمتیه نائین

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای ستاد دانشگاه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای مرکز بهداشت شماره یک

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای بیمارستان حضرت زینب (س)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی دارویار برای مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)

اطلاعیه جذب نیروی کارشناس مامایی و علوم آزمایشگاه جهت شبکه بهداشت نائین

اطلاعیه جذب نیروی رشته کارشناس آزمایشگاه جهت شبکه بهداشت خوانسار

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس تغذیه برای شبکه بهداشت و درمان نجف آباد

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمتگزار برای شبکه بهداشت و درمان نجف آباد

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی مددکاری برای بیمارستان شهدای لنجان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کمک پرستاری برای بیمارستان گلدیس

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان حشمتیه نائین

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید بهشتی اردستان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی امین

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت برای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) برای مرکز آموزشی درمانی امین

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات برای بیمارستان حضرت زینب

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای بیمارستان حضرت زینب

اطلاعیه جذب نیرو کارشناس مامایی جهت شبکه بهداشت و درمان شهرستان چادگان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات برای شبکه بهداشت و درمان لنجان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای شبکه بهداشت و درمان برخوار

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان حضرت محمد (ص) میمه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کمک پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی کاشانی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای بیمارستان گلدیس شاهین شهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی کاشانی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی برای بیمارستان بوعلی چادگان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کمک پرستار برای بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی فیض

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمه برای مرکز آموزشی درمانی فیض

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای مرکز آموزشی درمانی فیض

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی امین

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات برای شبکه بهداشت و درمان لنجان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی راننده آمبولانس برای بیمارستان بهنیا تیران

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی فیض

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای بیمارستان سیدالشهدا (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان شهید آیت اله بهشتی اردستان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس بینائی سنجی برای بیمارستان حضرت زینب (س)

آذر ماه 1402

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کمک پرستار برای بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان 9 دی منظریه خمینی شهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوی اطلاعات سلامت برای بیمارستان شهید آیت اله مدرس

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس هوشبری برای بیمارستان شهید رجایی داران

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید رجایی داران

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی راننده آمبولانس برای بیمارستان شهید رجایی داران

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمه برای بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای مرکز شرق ( کوهپایه، هرند، ورزنه، جرقویه)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای بیمارستان سیدالشهدا (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی امور خدماتی، نظافتی برای اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضا

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی دارویار برای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی امین

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی راننده آمبولانس برای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای پردیس دانشگاه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس امور حقوقی برای پردیس دانشگاه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی راننده برای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس مامائی و کارشناسی تغذیه برای شبکه بهداشت و درمان شهرضا

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کاردان یا کارشناس بهداشت عمومی و خانواده یا مامایی برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس مامائی برای شبکه بهداشت و درمان خوانسار

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کاردان یا کارشناس بهداشت عمومی و خانواده برای مراقب سلامت و  کارشناس مامایی برای مراقب سلامت ماما برای شبکه بهداشت و درمان مبارکه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمتگزار برای مرکز بهداشت شماره دو 

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس مامائی برای شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس مامائی برای شبکه بهداشت و درمان شهرضا

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس تغذیه برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پزشکی هسته ای برای بیمارستان سیدالشهدا (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان سیدالشهدا (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت (منشی) برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کمک پرستاری برای بیمارستان سیدالشهدا (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی دارویار برای مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای  بیمارستان سیدالشهدا (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضا

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس خرید برای بیمارستان فاطمیه بادرود

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان شهید اشرفی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان 9 دی منظریه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات برای بیمارستان شفا

آبان ماه 1402

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی دارویار برای بیمارستان بوعلی چادگان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس هوشبری برای مرکز آموزشی درمانی فیض

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمه برای بیمارستان رسول اکرم (ص) فریدونشهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی دارویار برای بیمارستان رسول اکرم (ص) فریدونشهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان شهید آیت الله مدرس

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان 9 دی منظریه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمه برای بیمارستان 9 دی منظریه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی راننده آمبولانس برای بیمارستان بهنیا تیران و کرون

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای دانشکده دندانپزشکی

اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای بیمارستان شهدای دهاقان

اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر چمران

اطلاعیه جذب نیروی خدمات برای بیمارستان حضرت محمد (ص) میمه

اطلاعیه جذب نیروی کارشناس علوم آزمایشگاهی برای شبکه بهداشت ودرمان فریدن

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی امین

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی امور خدماتی نظافتی برای مرکز اورزژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث

اطلاعیه جذب نیرو برای معاونت دانشجویی و فرهنگی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کمک پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی دارویار برای مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات (IT) برای شبکه بهداشت و درمان لنجان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات (IT) برای مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس مامایی برای شبکه بهداشت و درمان خوانسار

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس علوم آزمایشگاهی برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای خوابگاههای دانشجویی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت (HIT) برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی دارویار برای مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع) (تمدید)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای مرکز شرق اصفهان (کوهپایه/هرند/ورزنه/جرقویه)

اطلاعیه جذب و استخدام پرستار "بینایی سنجی" مهندسی پزشکی و فیزیوتراپی جهت نیروی هوایی ارتش

اطلاعیه جذب نیروی کارشناس ماما جهت مرکز خدمات جامع سلامت جندق- خور و بیابانک

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی آبت اله کاشانی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای بیمارستان حضرت محمد (ص) میمه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت / منشی بخش برای مرکز آموزشی درمانی فیض

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای مرکز جامع سلامت قهدریجان (شبانه روزی)

اطلاعیه

داوطلبین محترم آزمون حفاظت فیزیکی شرکتی مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای اطلاع از زمانبندی مرحله سوم (مصاحبه) و پرینت کارت ورود به جلسه از روز سه‌شنبه دوم آبان ماه می توانند به سایت یکتا محبوب به نشانی yektamahbob. ir مراجعه نمایید.

 

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی دارویار برای بیمارستان شهید مدرس

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمه برای بیمارستان شهید مدرس

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای مرکز جامع سلامت قهدریجان (شبانه روزی)

مهر ماه 1402

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات  برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس علوم آزمایشگاهی برای بیمارستان حشمتیه نائین

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات صرفاً (خانم) برای بیمارستان آفتاب هشتم خور و بیابانک

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان آفتاب هشتم خور و بیابانک

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان بهنیا تیران

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس هوشبری برای مرکز آموزشی درمانی فیض

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس اتاق عمل برای مرکز آموزشی درمانی فیض

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمه برای مرکز آموزشی درمانی فیض

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کمک پرستار برای مرکز آموزشی درمانی فیض

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی فیض

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی امور خدماتی نظافتی برای مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی دارویار برای مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی دارویار (صرفاً آقا) برای بیمارستان حشمتیه نائین

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی دارویار برای بیمارستان آفتاب هشتم خور و بیابانک

اطلاعیه شماره 4

منبع آزمون حفاظت فیزیکی شرکتی در سایت یکتامحبوب سلامت بارگزاری گردیده است.

اطلاعیه شماره 3 
داوطلبین شرکت در آزمون بکارگیری نیروی حفاظت فیزیکی شرکتی مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند ، می توانند از ساعت 12 روز جمعه مورخ 21 مهرماه لغایت ساعت24 روز شنبه مورخ 22 مهرماه کارت ورود به جلسه آزمون الکترونیک خود را دریافت نموده و در روز 23 مهرماه در ساعت مقرر و مکان مشخص شده در کارت ورود به جلسه نسبت به شرکت در اولین مرحله فرایند آزمون جذب اقدام نمایند.

اطلاعیه شماره2

پیرو انتشار آگهی جذب نیروهای شرکتی حفاظت فیزیکی مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرحله اول این فرایند بصورت آزمون الکترونیک در روز یکشنبه 23/7/1402 برگزار می گردد. متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از مطالعه دقیق آگهی، نسبت به  ثبت نام در سایت https://yektamahbob.ir   اقدام نمایند.

اطلاعیه شماره 1
منبع بخش شغلی آزمون الکترونیک بکارگیری نیروهای حفاظت فیزیکی شرکتی مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، در سایت های https:// yektamahbob.ir , https://mui.ac.ir بارگذاری شده است. سایر بخشهای آزمون الکترونیک (مندرج در آگهی) از منابع آزاد و بر مبنای سنجش اطلاعات عمومی و دانش پایه افراد می باشد.

 

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای بیمارستان حضرت محمد (ص) میمه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس امور مالی برای بیمارستان حضرت محمد (ص) میمه

اطلاعیه جذب نیرو کارشناس علوم آزمایشگاه جهت شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی نگهبان (حفاظت فیزیکی)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی آزمایشگاه برای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

شهریور ماه 1402

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

اطلاعیه برگزاری آزمون استخدام پیمانی سال 1402

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات صرفاً (آقا) برای بیمارستان آفتاب هشتم خور (شبکه بهداشت و درمان) خور و بیابانک

اطلاعیه جذب نیرو کارشناس مامایی جهت شبکه بهداشت و درمان هرند

اطلاعیه جذب نیروی کارشناس تغذیه جهت شبکه بهداشت و درمان هرند

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر (تمدید)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمه برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر (تمدید)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت / کارشناس امور دفتری برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر (تمدید)

اطلاعیه جذب نیرو کارشناس مامایی جهت شبکه بهداشت ودرمان فریدونشهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای شبکه بهداشت و درمان گلپایگان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس بهداشت خانواده، بهداشت عمومی و مامایی برای شبکه بهداشت و درمان گلپایگان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس مامایی، کارشناس بهداشت عمومی و خانواده، کارشناس بهداشت محیط و کارشناس یا کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستاری برای شبکه بهداشت و درمان لنجان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی تجهیزات پزشکی برای معاونت غذا و دارو (تمدید)

اطلاعیه جذب نیروی یک نفر نیروی کارشناس مامایی جهت اشتغال در مرکز خدمات جامع سلامت اورگان

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت / کارشناس امور دفتری برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی امین

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمه برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی تجهیزات پزشکی برای معاونت غذا و دارو

اطلاعیه جذب نیروی کارشناس تغذیه (شبکه بهداشت و درمان فریدن)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی راننده آمبولانس برای بیمارستان شهدای لنجان

مرداد ماه 1402

داوطب محترم رشته های شغلی کارشناس منایع انسانی/کارشناس امور دفتری شرکتی شبکه بهداشت ودرمان و بیمارستان حشمتیه نایین جهت برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه های شغلی ورفتارسنجی، راس ساعت ۷صبح روز سه شنبه  ۲۴ مردادماه ۱۴۰۲ در سالن سرو مدیریت امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس اتاق عمل برای مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای معاونت آموزشی

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای بیمارستان محمدرسول االله مبارکه (تمدید)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای بیمارستان محمدرسول االله مبارکه (تمدید)

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات برای بیمارستان شفا و کلیشاد

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات برای بیمارستان محمدرسول االله مبارکه

اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان شهدای دهاقان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای درمانگاه شبانه روزی خورزوق

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم (ع)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت / کارشناس امور دفتری برای بیمارستان شفا

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت / کارشناس امور دفتری

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس منابع انسانی / کارشناس امور دفتری برای شبکه بهداشت و درمان نائین و بیمارستان حشمتیه 

تیرماه 1402

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی بهداشت حرفه ای برای شبکه بهداشت و درمان نائین

آگهی فراخوان جذب نیرو رشته شغلی خدمات بیمارستان محمدرسول االله مبارکه

آگهی فراخوان جذب نیرو رشته پرستاری مرکز جامع سلامت پیربکران و قهدریجان 

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس علوم کارشناس بهداشت حرفه برای مرکز بهداشت شماره یک

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس علوم کارشناس تغذیه برای شبکه بهداشت و درمان شهرضا 

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و کارشناس تغذیه برای مرکز بهداشت شماره دو 

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس مامائی برای شبکه بهداشت و درمان نجف آباد

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس مامائی، کارشناس بهداشت عمومی و خانواده برای شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس مامائی برای شبکه بهداشت و درمان مبارکه

- اطلاعیه جذب نیرو برای مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات (IT) برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا - بیمارستان شفا کلیشاد - شبکه بهداشت و درمان لنجان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس بهداشت محیط برای شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس مامائی برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید مدرس

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی راننده آمبولانس برای شبکه بهداشت و درمان تیران (مرکز بهداشت عسگران)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس اتاق عمل برای بیمارستان 9 در منظریه خمینی شهر

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان 9 در منظریه خمینی شهر

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر (مرکز درمان بستر درچه)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس علوم تغذیه برای مرکز بهداشت شماره یک

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس بهداشت حرفه برای مرکز بهداشت شماره یک

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس ماما برای مرکز بهداشت شماره یک

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس علوم تغذیه برای شبکه بهداشت و درمان سمیرم

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس علوم تغذیه برای شبکه بهداشت و درمان شهرضا

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس بهداشت محیط برای شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس مامائی برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس بهداشت حرفه برای مرکز بهداشت شماره یک

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس علوم تغذیه برای شبکه بهداشت و درمان شهرضا

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس علوم تغذیه برای شبکه بهداشت و درمان سمیرم

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات

خردادماه 1402

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر (مرکز درمان بستر درچه)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کارشناس پرستاری برای بیمارستان امام فاطمیه (س) خوانسار

- اطلاعیه جذب نیرو رشته های شغلی پرستاری و هوشبری برای بیمارستان امام خمینی (ره) جرقویه

-اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات

-اطلاعیه جذب رشته شغلی کارشناس منابع انسانی/کارشناس امور دفتری

- اطلاعیه تمدید مهلت زمان ثبت نام جذب نیروهای شرکتی/  به اطلاع می رساند: کلیه آگهی های جذب نیروی شرکتی از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 3/3/1402 لغایت 12 ظهر پنج شنبه 4/3/1402 به مدت 24 ساعت در سایت یکتا محبوب (yektamahbob.ir) تمدید می گردد.

- اطلاعیه زمان برگزاری آزمون متمرکز الکترونیک جذب نیروی شرکتی/ در روز یکشنبه در دو زمان 8:30 و 11 صبح روز یکشنبه 1402/3/7 ، آزمون جذب نیروی شرکتی در مرکز آموزش بین الملل سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار می گردد.  شایان ذکر است اطلاع رسانی جامع تر در کارت ورود به جلسه در سایت یکتا محبوب (yektamahbob.ir) بارگذاری گردیده است.

 

 

- اطلاعیه جذب نیرو خدمات از شرکت مروارید سبز کهندژ برای یکی از ساختمان های معاونت آموزشی

 

اردیبهشت ماه 1402

شرکت یکتا محبوب سلامت

- اطلاعیه جذب نیرو رشته فناوری اطلاعات سلامت از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان حشمتیه نایین

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس اتاق عمل از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان آفتاب هشتم خور و بیابانک

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس امور حقوقی از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان آفتاب هشتم خور و بیابانک

- اطلاعیه جذب نیرو رشته رادیولوژی از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان حشمتیه نایین

- اطلاعیه جذب نیرو رشته دارویار از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان حشمتیه نایین

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس پرستاری از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان شهید بهشتی اردستان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کمک پرستار از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان شهید بهشتی اردستان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته رادیولوژی از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان شهید بهشتی اردستان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته فناوری اطلاعات سلامت از شرکت یکتا محبوب سلامت برای مرکز آموزشی درمانی امین

- اطلاعیه جذب نیرو رشته دارویار از شرکت یکتا محبوب سلامت برای مرکز آموزشی درمانی امین

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس پرستاری از شرکت یکتا محبوب سلامت برای مرکز آموزشی درمانی امین

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس پرستاری از شرکت یکتا محبوب سلامت برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس هوشبری از شرکت یکتا محبوب سلامت برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس اتاق عمل از شرکت یکتا محبوب سلامت برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته دارویار از شرکت یکتا محبوب سلامت برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته خدمات از شرکت یکتا محبوب سلامت برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

- اطلاعیه جذب نیرو راننده آمبولانس از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان حضرت زینب(س)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس پرستاری از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان حضرت زینب(س)

- اطلاعیه جذب نیرو خدمات از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان حضرت زینب(س)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته فناوری اطلاعات سلامت از شرکت یکتا محبوب سلامت برای بیمارستان حضرت زینب(س)

 

شرکت ثریا سازان سپاهان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس پرستاری از شرکت ثریاسازان سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس فناوری اطلاعات سلامت از شرکت ثریاسازان سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی

- اطلاعیه جذب نیرو رشته خدمات از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان گلدیس شاهین شهر

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس فناوری اطلاعات سلامت از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان گلدیس شاهین شهر

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس اتاق عمل از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان گلدیس شاهین شهر

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس هوشبری از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان گلدیس شاهین شهر

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس اتاق عمل از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان خاتم الانبیا نطنز

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس پرستاری از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان خاتم الانبیا نطنز

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس مامایی از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان خاتم الانبیا نطنز

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس هوشبری از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته خدمات از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس پرستاری از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس فناوری اطلاعات سلامت از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس علوم آزمایشگاهی از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان فاطمیه بادرود

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس اتاق عمل از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان فاطمیه بادرود

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس هوشبری از شرکت ثریاسازان سپاهان برای بیمارستان فاطمیه بادرود

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس پرستاری از شرکت ثریاسازان سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته خدمات از شرکت ثریاسازان سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس پرستاری از شرکت ثریاسازان سپاهان برای درمانگاه شبانه روزی خورزوق

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس فناوری اطلاعات سلامت از شرکت ثریاسازان سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

- اطلاعیه جذب نیرو رشته دارویار از شرکت ثریاسازان سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کمک پرستار از شرکت ثریاسازان سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس پرستاری از شرکت ثریاسازان سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کارشناس اتاق عمل از شرکت ثریاسازان سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

- اطلاعیه جذب نیرو رشته خدمات از شرکت ثریاسازان سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

 

شرکت آریا خطوط سپاهان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی، کارشناس پرستار، بیهوشی و اتاق عمل از شرکت آریا خطوط سپاهان برای مرکز فوریت های پزشکی و پیش بیمارستانی استان اصفهان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته پرستار از شرکت آریا خطوط سپاهان برای بیمارستان شفا کلیشاد

- اطلاعیه جذب نیرو رشته فناوری اطلاعات سلامت از شرکت آریا خطوط سپاهان برای بیمارستان شفا کلیشاد

- اطلاعیه جذب نیرو رشته خدمات از شرکت آریا خطوط سپاهان برای بیمارستان شفا کلیشاد

 

شرکت آرکا سلامت سپاهان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستار از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای شبکه بهداشت و درمان شرق

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای واحدهای تابعه مرکز بهداشت شماره 1

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی اتاق عمل از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای بیمارستان شهدای لنجان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستار از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای شبکه بهداشت و درمان لنجان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستار از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای بیمارستان شهدای لنجان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای بیمارستان شهدای لنجان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی دارویار از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای بیمارستان امام خمینی(ره) فلاورجان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای بیمارستان امام خمینی(ره) فلاورجان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستار از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فیزیوتراپی از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی هوشبری از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرضا

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستار از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرضا

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی علوم آزمایشگاه از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرضا

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پزشکی هسته ای از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی خدمات از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی دارویار از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی کمک پرستار از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی پرستار از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای بیمارستان سید الشهدا(ع) سمیرم

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی بینایی سنجی از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای بیمارستان شهدای دهاقان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی تغذیه از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای بیمارستان شهدای دهاقان

- اطلاعیه جذب نیرو رشته شغلی فناوری اطلاعات سلامت از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای بیمارستان شهدای دهاقان

- اطلاعیه جذب نیرو پرستار از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی دکتر بهشتی

- اطلاعیه جذب نیرو رشته خدمات از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)

- اطلاعیه جذب نیرو پرستار از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)

- اطلاعیه جذب نیرو رشته فناوری اطلاعات سلامت از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین(ع)

 

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس مامایی برای مرکز خدمات جامع سلامت وزوان

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس علوم تغذیه از شرکت کوثر پرستار سپاهان برای مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

- اطلاعیه جذب نیرو خدمه از شرکت کوثر پرستار سپاهان برای مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

- اطلاعیه جذب نیرو خدماتی از شرکت مروارید سبز کهندژ برای معاونت آموزشی دانشگاه

- اطلاعیه جذب نیرو دارویار از شرکت یکتا محبوب سلامت برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس پرستاری از شرکت یکتا محبوب سلامت برای شبکه بهداشت و درمان اردستان

اطلاعیه جذب نیرو کارشناس ماما از شرکت کوثر پرستار سپاهان برای مرکز بهداشت شماره یک

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس علوم تغذیه از شرکت کوثر پرستار سپاهان برای شبکه بهداشت و درمان سمیرم

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس پرستاری از شرکت یکتا محبوب سلامت برای شبکه بهداشت و درمان اردستان

- اطلاعیه حذب نیرو کارشناس بهداشت محیط از شرکت کوثر پرستار سپاهان برای مرکز بهداشت شماره یک

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس مراقب سلامت-ماما از شرکت کوثر پرستار سپاهان برای شبکه بهداشت و درمان شهرضا

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس آزمایشگاه از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه

- اطلاعیه جذب نیرو ماما از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) فریدونشهر

- اطلاعیه جذب نیرو ماما از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای بیمارستان شهید منتظری نجف آباد

فروردین ماه 1402

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس پرستاری از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس پرستاری از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس پرستاری از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای بیمارستان 9 دی منظریه خمینی شهر

- اطلاعیه جذب نیرو از شرکت آریا خطوط سپاهان برای مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس ماما از شرکت کوثر پرستار سپاهان برای مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس فیزیو تراپی از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مجتمع تخصصی و ثوق تخصصی فارابی

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس پرستاری از شرکت یکتا محبوب سلامت برای مرکز آموزشی درمانی امین

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس علوم تغذیه از شرکت یکتا محبوب سلامت برای مرکز آموزشی درمانی امین

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس پرستاری از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز جامع سلامت شبانه روزی پیربکران و قهدریجان

 

- اطلاعیه جذب نیرو اپراتور مخابرات از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس پرستاری از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس علوم آزمایشگاهی از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس بهداشت عمومی از شرکت کوثر پرستار سپاهان برای شبکه بهداشت و درمان شهرضا

 

 

اسفندماه 1401

- اطلاعیه جذب نیرو مراقب سلامت ماما از شرکت گلبهار زاینده رود برای شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس بهداشت حرفه ای از شرکت گلبهار زاینده رود برای شبکه بهداشت و درمان مبارکه

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس تغذیه ز شرکت گلبهار زاینده رود برای شبکه بهداشت و درمان نجف آباد

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس مامایی، کارشناس بهداشت عمومی و خانواده و کارشناس تغذیه از شرکت گلبهار زاینده رود برای مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس بهداشت عمومی از شرکت کوثر پرستار سپاهان برای شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو بهداشتی از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز بهداشت استان

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس مراقب سلامت شامل: پرستاری، کارشناس مامایی، کارشناس بهداشت خانواده، کارشناس بهداشت عمومی و مبارزه با بیماری (برای مردان ) از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس بهداشت حرفه ای از شرکت کوثرپرستار سپاهان برای مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس ماما بهداشت عمومی-خانواده یا کاردان ماما یا کاردان بهداشت عمومی- خانواده از شرکت کوثر پرستار سپاهان برای مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس تغذیه از شرکت کوثر پرستار سپاهان برای مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس امور اجرایی سلامت از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای واحدهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بهمن ماه 1401 

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس پزشکی هسته ای از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

- اطلاعیه جذب نیرو دستیار دندانپزشک برای شهرهای زیر 20 هزار نفر شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس بهداشت عمومی یا خانواده از شرکت گلبهار زاینده رود برای شبکه بهداشت و درمان نجف آباد

- اطلاعیه جذب نیرو کارشناس تغذیه از شرکت کوثر پرستار سپاهان برای شبکه بهداشت و درمان شهرضا

- اطلاعیه جذب کارشناس پرستاری از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

- اطلاعیه جذب خدمه از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

- اطلاعیه جذب کارشناس تاسیسات از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

- اطلاعیه جذب کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

- اطلاعیه جذب کارشناس رادیولوژی از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

- اطلاعیه جذب کارشناس فناوری اطلاعات از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

- اطلاعیه جذب کارشناس امور دفتری از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

- اطلاعیه جذب کارشناس فناوری اطلاعات سلامت از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

- اطلاعیه جذب نیرو دستیار دندانپزشک برای مراکز روستایی شهر اصفهان

- اطلاعیه جذب نیرو دستیار دندانپزشک در منطقه میمه و وزوان شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه

 

آگهی

 

اطلاعیه جذب نیرو از شرکت یکتا محبوب سلامت

- کارشناس مهندسی پزشکی برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

- خدمات عمومی برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

- کارشناس اتاق عمل برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای مرکز آموزشی درمانی اازهرا(س)

- کارشناس مددکار بهداشتی و درمانی برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

- کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

- خدمات عمومی برای مرکز آموزشی درمانی امین

- کارشناس اتاق عمل برای مرکز آموزشی درمانی امین

- کارشناس امور مالی برای مرکز آموزشی درمانی امین

- کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی امین

- کارشناس هوشبری برای مرکز آموزشی درمانی امین

- رشته شغلی کمک پرستار برای مرکز آموزشی درمانی امین

- کارشناس علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی برای مرکز آموزشی درمانی امین

- کارشناس تکنولوژی پرتوشناسی برای مرکز آموزشی درمانی امین

- خدمات عمومی برای بیمارستان حضرت زینب(س)

- کارشناس اتاق عمل برای بیمارستان حضرت زینب(س)

- کارشناس بهداشت حرفه ای برای بیمارستان حضرت زینب(س)

- کارشناس بینایی سنجی برای بیمارستان حضرت زینب(س)

- کارشناس مامایی برای بیمارستان حضرت زینب(س)

- کارشناس هوشبری برای بیمارستان حضرت زینب(س)

- متصدی خدمات عمومی برای بیمارستان حشمتیه نایین

- کارشناس پرستاری برای بیمارستان حضرت زینب(س)

- کارشناس پرستاری برای بیمارستان حشمتیه نایین

- کارشناس اتاق عمل برای بیمارستان حشمتیه نایین

- کارشناس فناوری اطلاعات برای بیمارستان حشمتیه نایین

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان حشمتیه نایین

- رشته شغلی کمک پرستاری برای بیمارستان حشمتیه نایین

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان

- کارشناس علوم آزمایشگاهی برای بیمارستان دکتر بهشتی اردستان و شبکه بهداشت و درمان اردستان

- کارشناس تکنولوژی پرتوشناسی برای بیمارستان دکتر بهشتی اردستان

- کارشناس بینایی سنجی برای بیمارستان دکتر بهشتی اردستان

- کارشناس علوم تغذیه برای بیمارستان آفتاب هشتم خور و بیابانک

- کارشناس بینایی سنجی برای بیمارستان آفتاب هشتم خور و بیابانک

- کارشناس پرستاری برای بیمارستان آفتاب هشتم خور و بیابانک

 

اطلاعیه جذب نیرو از شرکت آریا خطوط سپاهان

- رشته شغلی کمک پرستاری برای بیمارستان شفا

 

اطلاعیه جذب نیرو از شرکت پیشرو طب خوارزمی

- کمک پرستار برای مرکز آموزشی درمانی فیض

- رشته شغلی خدمه برای مرکز آموزشی درمانی فیض

- کارشناس بینایی سنجی برای مرکز آموزشی درمانی فیض

- متصدی خدمات عمومی برای مرکز آموزشی درمانی فیض

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای مرکز آموزشی درمانی فیض

- کارشناس رادیولوژی برای بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه

- رشته شغلی ماما برای بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه

- کارشناس هوشبری برای بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه

- کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی برای بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه

- کارشناس پرستاری برای بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه

- متصدی خدمات عمومی برای بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان سردار سلیمانی ورزنه

- کمک پرستار برای مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

- کارشناس امور مالی برای مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

- رشته شغلی خدمه برای مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

- کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

- کارشناس مددکاری بهداشتی و درمانی برای مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان برای مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

- رشته شغلی خدمه برای بیمارستان شهید مدرس

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان شهید مدرس

- کارشناس بینایی سنجی برای بیمارستان بهنیا تیران و کرون

- کارشناس پرستاری برای مرکز درمان بستر درچه

- رشته شغلی کمک پرستار بیمارستان 9 دی منظریه خمینی شهر

- کارشناس امور مالی برای بیمارستان 9 دی منظریه خمینی شهر

- رشته شغلی خدمه برای بیمارستان 9 دی منظریه خمینی شهر

- کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی برای بیمارستان 9 دی منظریه خمینی شهر

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان 9 دی منظریه خمینی شهر

- کارشناس فناوری اطلاعات برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

- کارشناس تجهیزات پزشکی برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

- کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

- کارشناس امور دفتری برای شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر

- رشته شغلی خدمه برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

- رشته شغلی خدمه برای بیمارستان شهید منتظری نجف آباد

- کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید منتظری نجف آباد

- کارشناس رادیولوژی برای بیمارستان شهید منتظری نجف آباد

- کارشناس پرستاری برای مرکز بهداشت و درمان نجف آباد

- کمک پرستار برای بیمارستان شهید منتظری نجف آباد

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان شهید منتظری نجف آباد

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان شهید رجایی داران

- کارشناس بینایی سنجی برای بیمارستان شهید رجایی فریدن

- کارشناس پرستاری برای بیمارستان شهید رجایی فریدن

- کارشناس فیزیوتراپی برای بیمارستان شهید رجایی فریدن

- کارشناس اتاق عمل برای بیمارستان شهید رجایی فریدن

- کارشناس فناوری اطلاعات برای مرکز بهداشت و درمان فریدن

- کارشناس رادیولوژی برای بیمارستان شهید رجایی فریدن

- متصدی خدمات عمومی برای بیمارستان بهنیا تیران و کرون

- متصدی خدمات عمومی برای مرکز بهداشت و درمان بویین و میاندشت

- کارشناس پرستاری برای بیمارستان رسول اکرم(ع) فریدونشهر

- کارشناس هوشبری برای بیمارستان رسول اکرم(ص) فریدونشهر

- کارشناس پرستاری برای بیمارستان فاطمیه(س) خوانسار

- کارشناس بینایی سنجی برای بیمارستان فاطمیه(س) خوانسار

- کارشناس هوشبری برای بیمارستان فاطمیه(س) خوانسار

- رشته شغلی خدمه برای بیمارستان فاطمیه(س) خوانسار

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان فاطمیه(س) خوانسار

- کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی برای بیمارستان فاطمیه خوانسار

- کارشناس پرستاری برای بیمارستان بوعلی چادگان

- کارشناس بینایی سنجی برای بیمارستان بوعلی چادگان

- کارشناس امور اجرایی سلامت برای بیمارستان بوعلی چادگان

- کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی برای بیمارستان بوعلی چادگان

- کارشناس پرستاری برای بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان

- کارشناس امور مالی برای بیمارستان امام حسین(ع) گلپایگان

- رشته شغلی خدمه برای بیمارستان امام حسین(ع) گلپایگان

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان امام حسین(ع) گلپایگان

 

اطلاعیه جذب نیرو از شرکت ثریا سازان سپاهان:

- کارشناس هوشبری برای مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

- کارشناس پرتوشناسی(رادیولوژی) برای مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

کارشناس اتاق عمل برای مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

- رشته شغلی خدمات برای مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

-  کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

-  کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان(ع)

- رشته شغلی خدمات برای  بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان(ع)

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع)

- کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع)

- رشته شغلی کمک پرستار برای مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی

- کارشناس پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی

- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان گلدیس شاهین شهر

- رشته شغلی کمک پرستار برای بیمارستان گلدیس شاهین شهر

- کارشناس پرستاری برای بیمارستان گلدیس شاهین شهر

- کارشناس پرستاری برای شبکه بهداشت و درمان برخوار

- رشته شغلی خدمات برای بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه

- کارشناس پرتوشناسی(رادیولوژی) برای بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه

- کارشناس پرستاری برای بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه

- کارشناس بینایی سنجی برای بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه

 

اطلاعیه جذب نیرو از شرکت آرکا سلامت سپاهان:

- کارشناس مواد خوراکی آشامیدنی برای معاونت غذا و دارو

- کارشناس امور مالی برای معاونت غذا و دارو

- رشته شغلی امور توانبخشی برای دانشکده توانبخشی

- رشته شغلی خدمات برای مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان

- رشته فناوری اطلاعات سلامت برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

- رشته شغلی پرستاری برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

- رشته شغلی مامایی برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

- رشته شغلی خدمات برای مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی

- کارشناس امور مالی برای بیمارستان سیدالشهدا(ع) 

- رشته شغلی خدمات برای بیمارستان سیدالشهدا(ع)

- رشته شغلی پرستاری برای بیمارستان سیدالشهدا(ع)

- رشته شغلی پرستاری برای مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)

- کارشناس هوشبری برای بیمارستان سیدالشهدا(ع) سمیرم

- کارشناس امور مالی برای بیمارستان سیدالشهدا(ع) سمیرم

- کارشناس اتاق عمل برای بیمارستان سیدالشهدا(ع) سمیرم

- کارشناس رادیولوژی برای بیمارستان سیدالشهدا(ع) سمیرم

- رشته شغلی خدمات برای بیمارستان سیدالشهدا(ع) سمیرم

- کارشناس امور اجرایی سلامت برای بیمارستان سید الشهدا(ع) سمیرم

- رشته شغلی فناوری اطلاعات برای بیمارستان سیدالشهدا(ع) سمیرم

- رشته فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان سیدالشهدا(ع) سمیرم

- رشته فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان شهدای لنجان

- رشته شغلی فناوری اطلاعات برای بیمارستان شهدای لنجان 

- کارشناس بینایی سنجی برای بیمارستان شهدای دهاقان

- رشته شغلی علوم تغذیه برای بیمارستان شهدای دهاقان

- کارشناس امور اجرایی سلامت بیمارستان شهدای دهاقان

- متصدی خدمات عمومی برای بیمارستان شهدای دهاقان

- کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی برای شبکه بهداشت و درمان دهاقان

- رشته شغلی راننده آمبولانس برای شبکه بهداشت و درمان لنجان

- رشته شغلی خدمات برای شبکه بهداشت و درمان لنجان

- رشته شغلی هوشبری برای بیمارستان امام حسین(ع)

- رشته فناوری اطلاعات سلامت برای بیمارستان امام حسین(ع)

- رشته شغلی کمک پرستاری برای بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرضا

- رشته شغلی خدمات برای بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرضا

- کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی برای شبکه بهداشت و درمان شهرضا

- کارشناس علوم آزمایشگاهی برای بیمارستان امام خمینی(ره) فلاورجان

- رشته شغلی کمک پرستاری برای بیمارستان امام خمینی(ره) فلاورجان

- رشته شغلی خدمات برای بیمارستان امام خمینی(ره) فلاورجان

- رشته شغلی فناوری اطلاعات برای شبکه بهداشت و درمان شرق اصفهان

- رشته رادیولوژی برای شبکه بهداشت و درمان شرق اصفهان

- رشته شغلی پرستاری برای شبکه بهداشت و درمان شرق اصفهان

 

اطلاعیه حراست:

- اطلاعیه جذب نیرو انتظامات(حفاظت فیزیکی) از شرکت آرکا سلامت سپاهان برای واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

- اطلاعیه جذب نیرو انتظامات(حفاظت فیزیکی) از شرکت ثریا سازان سپاهان برای واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

- اطلاعیه جذب نیرو انتظامات(حفاظت فیزیکی) از شرکت یکتا محبوب سلامت برای واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

- اطلاعیه جذب نیرو انتظامات(حفاظت فیزیکی) از شرکت آریا خطوط سپاهان برای واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

- اطلاعیه جذب نیرو انتظامات(حفاظت فیزیکی) از شرکت پیشرو طب خوارزمی برای واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

- اطلاعیه جذب نیرو انتظامات(حفاظت فیزیکی) برای واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان

- اطلاعیه  جذب نیرو دستیار دهان و دندان برای شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه