رفتن به محتوای اصلی
x

هیات علمی

سامانه ها

سامانه نگاه(نرم افزار گسترده اطلاعات هیات علمی)

سامانه سما( ثبت نمرات)

سامانه پژوهشیار

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

ثبت نام پست الکترونیک هیات علمی(قسمت ثبت نام حساب کابری جدید انتخاب شود)

راهنمای استفاده از پست الکترونیک

لاگ بوک دانشجویان

سامانه نوید(آموزش مجازی)

سامانه آزمون های الکترونیکی

سامانه طراحی سوالات آزمون های دانشگاه

سامانه ارزرشیابی اساتید

توانمندسازی اساتید(کارگاه آموزشی)

 مدیریت سامانه دانش آموختگان      

سامانه الکترونیکی بایگانی اسناد 

دستورالعمل نصب و تنظیمات مربوط به سامانه سما

سامانه توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی(دندانپزشکی)

سامانه گسترش دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی

سامانه ثبت نام در فراخوان تعهدات قانونی مقطع Ph.D

 سامانه مدیریت ثبت نام 

سامانه گزارشگیری و آنالیز آزمون دانشگاه

اتوماسیون اداری

سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان 

سامانه اتوماسيون کارکنان- تردد

پست الکترونیک

ميزان استفاده کاربران VPN

تغيير کلمه عبورVPN