رفتن به محتوای اصلی
x

کسب مقام های انفرادی و تیمی دانشگاه در دومین جشنواره ورزشی دانشجویان دختر بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه از کسب مقام های انفرادی و تیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دومین جشنواره ورزشی دانشجویان دختر بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی کشور که  24  لغایت 30 بهمن ماه 1402 در خزر آباد ساری برگزار گردید خبر داد. 

در این جشنواره تیم های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به سرپرستی سمیرا ثابت راسخ موفق گردیدند در رشته طناب زنی (محدثه روحانی) به مربیگری خانم جعفری مقام اول، رشته تیراندازی (ریمشا ملک) به مربیگری آقای قسیسین مقام دوم و رشته فریزبی (ساموئل بلوچ ) به مربیگری خانم قدیری مقام سوم را کسب نمایند.

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)