رفتن به محتوای اصلی
x

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رتبه بندی رعد و در ابعاد آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی، رتبه سوم را در بین دانشگاه های علوم پزشکی مرکز کلان مناطق آمایشی و دانشگاه های بزرگ تهران کسب نمود.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در میان دانشگاه های علوم پزشکی همطراز، در بعد آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری رتبه سوم را کسب نمود و در سایر ابعاد شامل ماموریت گرایی رتبه اول، دانشگاه حکمت بنیان رتبه پنجم، بین المللی سازی رتبه پنجم، پاسخگویی رتبه پنجم، سرآمدی و مرجعیت رتبه هفتم و دانشگاه نسل آینده و فن آور رتبه دوم را کسب کرد.

گفتنی است یکی از موارد کمک کننده به شناسایی مؤسسات آموزشی، جایگاه مؤسسه در سیستم های رتبه بندی ملی و بین المللی است.

در این راستا وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشکی در اواخر سال 1399 اقدام به اجرای طرح رتبه بندی علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (رعد) نمود.

از نکات بارز در این طرح مقایسه دانشگاه های مشابه با یکدیگر و همچنین ادغام شاخص های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی فرهنگی در هر کدام از ابعاد شش گانه مدل تعالی دانشگاه هاست.

رتبه بندی رعد 1400