رفتن به محتوای اصلی
x

کسب رتبه اول توسط دانشگاه در پایش برنامه عملیاتی 9 ماهه سال 1402 دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

با توجه به ثبت میزان پیشرفت فعالیت­ حوزه­ های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بارگذاری مستندات مربوطه در سامانه پایش برنامه عملیاتی (HOP)، دانشگاه موفق گردید رتبه اول را بین کلیه دانشگاه­ها و دانشکده­های علوم پزشکی کشور کسب نماید.

 شایان ذکر است بر اساس نتایج ارزیابی انطباق صورت گرفته در حوزه­ های تخصصی وزارت متبوع، میزان تحقق برنامه ­های 9 ماهه سال 1402 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 90/34 درصد بوده که به مقام اول در این ارزشیابی دست یافت.

فایل گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی 9 ماهه سال 1402

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)