رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی کتاب: رازقیت الهی و افزایش جمعیت

 سامان‌دهي جمعیت خانواده یکی از مسائل مهم اجتماعی است که امروزه سیاست‌گذاران جوامع مختلف، براساس مبانی و نظریه‌ها و اهداف خود، تدابیر جمعیتی مختلفی همچون افزایش جمعیت، ثبات جمعیت و حد متناسب جمعیت را اتخاذ، و سیاست‌های تشویقی و تنبیهی خود را مطابق با همان نظریات و اهداف اعمال می‌کنند. رویکرد خداباورانه به موضوع جمعیت و چالش های ناشی از آن، بینش انسان را در این موضوع به بلندای حقایق وحیانی ارتقا می دهد.

این کتاب ارزشمند اثر سید مرتضی موسوی گرمارودی است که به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) چاپ شده است.