رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء 12رتبه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در میان دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

در ارزیابی سالیانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین 58 دانشگاه وزارت متبوع با  ارتقاء12 رتبه ای در شاخص های عمومی و اختصاصی در تمامی حوزه ها در رتبه دوم کشوری قرار گرفت.

هر ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی را در شاخص های عمومی و اختصاصی در سطح ملی مورد ارزیابی قرار می دهد.

دکتر مصلحی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار وب دا گفت: ارتقای شاخص های عمومی و اختصاصی در سه حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نشان از افزایش اثربخشی خدمت رسانی در کلیه  حوزه ها بوده است.  امید است که با توجه به نظارت، پایش و ارزیابی تخصصی و مستمر در تمامی سطوح دانشگاه، شاهد ارتقاء کیفیت خدمات و نیز جایگاه اول در بین دانشگاهها باشیم.