رفتن به محتوای اصلی
x

حضور ارزیابان کلان منطقه های آمایشی جهت برنامه اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه

شنبه 6 آبان ماه، مراسم افتتاحیه برنامه اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه با حضور 6 نفر از ارزیابان کلان منطقه 3 ، کلان منطقه 10 کشوری و جمعی از مسئولین در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد.

این ارزیابی در سه گام اصلی خود ارزیابی، بازدید بیرونی و تصمیم گیری در مورد موقعیت اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه می باشد که مرحله خود ارزیابی دانشگاه در سطح معاونت های ستادی و دانشکده، بهار سال1401 انجام و مستندات در سامانه مرتبط بارگذاری گردیده است.

در بخش بازدید بیرونی، تیم دبیرخانه اعتبار بخشی موسسه ای از کلیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (معاونت های ستادی و دانشکده ها) بازدید بعمل آورده و بر اساس استانداردهای مصوبه ملی  در حیطه های مختلف (خدمات وتسهیلات رفاهی دانشجویان، اعضای هیات علمی، بازدید از سلف غذا خوری، سایت های مختلف، کلاس های آموزشی، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها، اتاق اساتید و ...) ارزیابی صورت می گیرد.

شایان ذکر است در روز اول برنامه اعتباربخشی موسسه ای، ضمن برگزاری مراسم افتتاحیه و ارایه گزارشی از خود ارزیابی دانشگاه، ارزیابان از معاونت های ستادی بازدید و با اساتید و دانشجویان نشستی را برگزار می کنند. در روز دوم نیز پس از بازدید از دانشکده ها، جلسه جمع بندی تشکیل می شود.

 

What we do

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 247 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_icon_box.php).
implode() (Line: 247)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box::sc_icon_box() (Line: 158)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_icon_box->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 89)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 265)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 266)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 340)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 282)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 239)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 101)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 788)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 374)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 204)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 160)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 580)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 161)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 121)
search_cron() (Line: 250)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 405)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 258)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 136)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 142)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 103)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 32)
Stack\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 702)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)