رفتن به محتوای اصلی
x

ارتباط با مدیران

 

 برای ارتباط با معاون آموزشی دانشگاه کلیک نماییدآموزشی

شماره تماس : 37928001 031 - 37928002 031 

پست الکترونیک: massoumigh@mui.ac.ir

 

 

 

 

                              

برای ارتباط با معاون بهداشتی دانشگاه کلیک نمایید                                                                   بهداشتی

شماره تماس: 9-03134485558

پست الکترونیک:health@mui.ac.ir

 

 

 

 

برای ارتباط با معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه کلیک نمایید                                                                  پژوهشی   

شماره تماس: 37923060  031 - 36688138 031

پست الکترونیک :askari@mui.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

برای ارتباط با معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه کلیک نمایید                                                                  توسعه

شماره تماس: 37929600 031

پست الکترونیک: mrd@mui.ac.ir

 

 

 

 

 

 

برای ارتباط با معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه کلیک نمایید                                                                            توسعه

شماره تماس: 37924500 031- 37924501 031

پست الکترونیک: csa@mui.ac.ir

 

 

 

 

 

 

برای ارتباط با معاون درمان دانشگاه کلیک نمایید                                                                                 درمان   

شماره تماس: 36629930 031

m_heidari@med.mui.ac.ir

 

 

 

 

 

برای ارتباط با معاون غذا و داروی دانشگاه کلیک نمایید غذا و داو

شماره تماس: 36547954 031- 36547955 031

پست الکترونیک: etebari@pharm.mui.ac.ir