اجرای برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان