انتصاب سرپرست بیمارستان بهنیا تیران و کرون

بنا به پیشنهاد معاون درمان دانشگاه و بر اساس ابلاغیه ای از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، دکتر حمیدرضا میرزائیان مدیر شبکه بهداشت و درمان تیران و کرون با حفظ سمت به عنوان سرپرست بیمارستان بهنیا تیران و کرون منصوب گردید.

همچنین در این ابلاغیه از زحمات دکتر اویسی در زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر شده است.

فهرست: