پزشک خانواده و برنامه تحول نظام سلامت

گام دوم برنامه تحول نظام سلامت مربوط به تحول درحوزه بهداشت،که این برنامه ۵ هدف شامل ارتقاء شاخص های بهداشتی ، بهبود کیفیت خدمت، رضایت مردم، کنترل هزینه ها و عدالت در سلامت را دنبال می کند