برگزاری جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۲۵ اسفندماه، آخرین جلسه هیات ممیزه دانشگاه در سال ۱۳۹۵ با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد. در این جلسه با بررسی پرونده اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه، ارتقای مرتبه ۸ نفر مورد تایید قرار گرفت.

 

همچنین با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه:

 

  • دکتر جعفر گلشاهی عضو هیات علمی گروه  قلب و عروق دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی
  • دکتر محمدرضا سلیمانی عضو هیات علمی گروه کتابداری دانشکده مدیریت  و اطلاع رسانی پزشکی پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
  • دکتر لیلی صفائیان نائینی عضو هیات علمی گروه فارماکولوژی دانشکده داروسازی و علوم داروئی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
  • دکتر فرشته سلیمی عضو هیات علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
  • دکتر حبیب اله دهقان عضو هیات علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت از مرتبه استادیاری به دانشیاری
  • دکتر مهرداد اسماعیلیان عضو هیات علمی گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
  • دکتر سیدناصرالدین مصطفوی عضو هیات علمی گروه اطفال دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
  • دکتر سیمین همتی عضو هیات علمی گروه رادیوتراپی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

مورد تاییید قرار گرفت.

فهرست: