تجلیل از مقام استاد دکتر پورمقدس با حضور وزیر محترم بهداشت