برگزاری جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد. در این جلسه با بررسی پرونده اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه، ارتقای مرتبه ۲ نفر مورد تایید قرار گرفت.

 

همچنین با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه:

  • دکتر رسول سلطانی عضو هیات علمی گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی و علوم دارویی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
  • دکتر اشرف کاظمی عضو هیات علمی گروه مامایی و بهداشت باروری دانشکده پرستاری و مامائی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

مورد تاییید قرار گرفت.

فهرست: