موافقت قطعی با تاسیس ۳ مرکز تحقیقاتی دانشگاه

با توجه به نامه مقام عالی وزارت و باستناد رای صادره در دویست و شصتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با تاسیس ۳ مرکز تحقیقاتی دانشگاه موافقت قطعی بعمل آمد.

 

مرکز تحقیقات مواد دندانی، مرکر تحقیقات ایمپلنت های دندانی و مرکز تحقیقات بیماری های ارثی کودکان، ۳ مرکز تحقیقاتی هستند که با تاسیس آنها موافقت قطعی شده است.

فهرست: