دستورالعمل برخورد با حوادث شیمیایی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن

مرکز مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به ضرورت آمادگی و برخورد با حوادث CBRNEو افزایش دانش و مهارت پرسنل حوزه سلامت در برخورد با حوادث شیمیایی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن و مشتقات آن،

دستوالعمل ارائه خدمات پیش بیمارستانی و بیمارستانی به مصدومان حوادث آن، که با حضور و نظارت اساتید برجسته و کارشناسان ذیربط تهیه و تنظیم شده است را به شرح زیر اعلام نمود:

فهرست: