در جشنواره عمران و سلامت انجام شد: تجلیل از شرکت مشاوره بیمارستان ساز اصفهانی

در جشنواره عمران و سلامت، مهندس نبوی نژاد مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور همگون به پاس خدمات ارزنده ایشان در مشاوره در ساخت بیش از دوهزار تخت بیمارستانی در کشور، از سوی رئیس جمهور مورد تقدیر قرار گرفت.

مهندس نبوی نژاد از مفاخر معماری کشور است که در حوزه سلامت با مشاوره و ساخت ده ها پروژه بیمارستانی در کشور خدمات ارزنده ای داشته اند.

فهرست: