تقدیر از خیر محترم بهداشتی توسط سرپرست دانشگاه

خانم دکتر چنگیز سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و آقای صافی قائم مقام رییس دانشگاه درامور مشارکت های اجتماعی به اتفاق مدیر و مسئولین مرکز آموزشی درمانی شهید چمران با منوچهر موُمن زاده خیّر محترم بهداشتی دیدار کردند.

در این دیدار مسئولین از خدمات و همکاری این خیر در توسعه سلامت بویژه مشارکت در توسعه مرکز فوق تخصصی قلب شهید چمران تشکر و قدردانی نمودند.

فهرست: