تشکیل جلسه بررسی سامانه یکپارچه بهداشت

شنبه ۲۰ خرداد ماه، جلسه بررسی سامانه یکپارچه بهداشت(سیب) با حضور رئیس دانشگاه، معاون بهداشتی و سایر اعضا برگزار شد.

 

در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت ورود اطلاعات در این سامانه و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این خصوص در کشور و همچنین وضعیت شبکه های بهداشت و درمان در ورود اطلاعات ارائه گردید.

همچنین راه کارهایی برای پوشش بهتر این سامانه در شهر اصفهان ارائه شد که مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش وضعیت سامانه سیب در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان نیز از دیگر موارد مطرح در این جلسه بود.

فهرست: