برگزاری جلسه هیات رئیسه دانشگاه

یکشنبه ۱۵ مرداد ماه، جلسه هیات رئیسه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاونین و سایر اعضای هیات رئیسه برگزار شد.

 

در این جلسه وضعیت بیمارستان های روانپزشکی استان و توسعه آنها بویژه بخش نوجوانان که به لحاظ ماهیتی با بخش های بزرگسالان و اطفال متفاوت می باشد بررسی گردید و مقرر شد بخش روانپزشکی نوجوانان در بیمارستان فارابی فعال گردیده و گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی نیز در جهت ارائه خدمات به این بیمارستان همکاری و مساعدت نماید.

همچنین آئین نامه داخلی تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی و نحوه نظارت و پایش عملکرد آنها به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسید.

بررسی نامه های واصله از معاونت ها جهت طرح در هیات رئیسه نیز از دیگر موارد مطرح در این جلسه بود.

فهرست: