برگزاری جلسه هیات رئیسه دانشگاه

یکشنبه ۲۲ اسفند ماه، آخرین جلسه هیات رئیسه دانشگاه در سال ۹۵ با حضور رئیس دانشگاه، معاونین و سایر اعضا برگزار شد.

در این جلسه نقشه درمان ۱۴۰۴ دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس با کارشناسی بیش از دو ساله کارشناسان دانشگاه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان بعنوان مسئول مطالعات سطح بندی خدمات سلامت کشور، مدل آینده نگارانه نیازهای درمان استان تدوین گردیده که در جلسه هیات رئیسه دانشگاه گزارش اقدامات بعدی آن ارائه گردید.

سپس با بحث و تبادل نظر در خصوص پیش نویس تدوین شده نظرات اصلاحی اعضا نیز حسب طرح و بررسی در کمیته کارشناسی اخذ گردید.

فهرست: