بازدید سرپرست دانشگاه از مرکز قلب شهید چمران

شنبه ۱۱ شهریورماه، سرپرست دانشگاه با حضور در مرکز قلب شهید چمران، ضمن بازدید از بخش های آن مرکز، در جلسه مسئولین آن مرکز نیز حضور یافت.

 

این جلسه که با حضور رئیس، مدیر و روسای گروه های بیهوشی، داخلی و قلب مرکز برگزار شد، گزارش عملکرد، برنامه های آتی و مشکلات پیش روی مرکز ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

فهرست: