انتصاب معاون درمان دانشگاه

طی حکی از سوی خانم دکتر چنگیز سرپرست دانشگاه، دکتر کلیدری به عنوان معاون درمان دانشگاه منصوب گردید.

فهرست: