مجله علمی – پژوهشی (RPS) دانشکده داروسازی Q1 کشور شد

مجله علمی – پژوهشی (RPS) دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه توانست با کسب بالاترین میزان شاخص SJR، یکی از سه مجله Q1 کشور شود.

دکتر جابر امامی عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر مسئول مجله مذکور در خصوص روند انتخاب این مجله و شاخص SJRاظهار داشت: شاخص SJRاز جمله شاخص هایی است که بطور سالیانه برای مجلات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس و برپایه میزان استنادات آنها محاسبه و از طریق پایگاه SCImagojrارائه می شود.

در این پایگاه بر اساس شاخص مذکور مجلات به چهار چارک(Quartile) تقسیم می شوند که بالاترین میزان شاخص SJRمربوط به چارک اول یا Q1است و بر همین اساس مجله Research In Pharmaceutical Sciencesبه عنوان یکی از سه مجله Q1کشور انتخاب شد.

فهرست: