دستورالعمل ها، اسناد و نقشه راه

برنامه عملیاتی دانشگاه
نام سند فایل پیوست
برنامه عملیاتی دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۹۶
پیوستاندازه
PDF icon برنامه عملیاتی دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۹۶ .pdf۳.۹۳ مگابایت
برش د انشگاهی برنامه عملیاتی دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۹۵
پیوستاندازه
PDF icon نسخه بروز شده . برش د انشگاهی برنامه عملیاتی دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۹۵.pdf۱.۵۲ مگابایت
برنامه عملیاتی دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۹۵
پیوستاندازه
PDF icon نسخه بروز شده . برنامه عملیاتی دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۹۵.pdf۱.۹۷ مگابایت
برنامه راهبردی
نام سند فایل پیوست
برنامه راهبردی دانشلگاه علوم پزشکی اصفهان
پیوستاندازه
PDF icon برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.pdf۱.۰۶ مگابایت
ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی MCMC
نام سند فایل پیوست
مجموعه دستورالعمل های اعزام و انتقال استاندارد بیماران و شناسایی، ثبت و پیگیری اطلاعات مادران پرخطر
پیوستاندازه
PDF icon مجموعه دستورالعمل های اعزام و انتقال استاندارد بیماران و شناسایی، ثبت و پیگیری اطلاعات مادران پرخطر.pdf۹۷۲.۵۲ کیلوبایت
راهنمای سامانه ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی جهت کاربران مراکز درمانی
پیوستاندازه
PDF icon راهنمای سامانه ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی جهت کاربران مراکز درمانی .pdf۶۲۸.۵۲ کیلوبایت
برنامه تحول در حوزه آموزش
نام سند فایل پیوست
تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي(اجلاس روسای دانشگاه ها)
پیوستاندازه
فایل تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي(اجلاس روسای دانشگاه ها).pptx۱۷.۹ مگابایت
بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی
پیوستاندازه
PDF icon بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی.pdf۱.۷ مگابایت
برنامه تحول نظام سلامت
نام سند فایل پیوست
دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات سلامت دهان و دندان
پیوستاندازه
PDF icon دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات سلامت دهان و دندان.pdf۲۹۰.۵۵ کیلوبایت
ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
پیوستاندازه
PDF icon ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت.pdf۲.۷۳ مگابایت
شیوه نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
پیوستاندازه
PDF icon شیوه نامه اجرایی بسته نظارتی اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت.pdf۱۲۹.۰۵ کیلوبایت
برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت
پیوستاندازه
PDF icon برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت.pdf۳۶۲.۳۹ کیلوبایت
دستور العمل برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
پیوستاندازه
PDF icon دستور العمل برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی.pdf۸.۱ مگابایت
کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت
پیوستاندازه
PDF icon کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت .pdf۱۱.۱۱ مگابایت
مجموعه دستور العمل های برنامه تحول نظام سلامت
پیوستاندازه
PDF icon مجموعه دستور العمل های برنامه تحول نظام سلامت.pdf۱.۷۸ مگابایت
اسناد و نقشه راه
نام سند فایل پیوست
سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت
پیوستاندازه
PDF icon سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت .pdf۷۰.۳۴ کیلوبایت