تفویض صدور مجوزهای نمایشگاه تجهیزات ملزومات پزشکی به معاونت غذا و دارو دانشگاه ها

نسخه مناسب چاپ

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با توجه به نامه رییس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در خصوص تفویض صدور مجوزهای نمایشگاه تجهیزات و ملزومات پزشکی به معاونت غذا و داروی دانشگاه ها، برگزاری هرگونه نمایشگاه تجهیزات و ملزومات پزشکی را بدون اخذ مجوز از سوی آن معاونت غیرقانونی اعلام نمود.

سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور اهمیت موضوع کالاهای سلامت محور به خصوص تجهیزات و ملزومات پزشکی و احتمال عرضه و فروش کالاهای قاچاق، بی کیفیت و بدون مجوزهای مربوطه در نمایشگاه ها، صدور مجوزهای نمایشگاه تجهیزات  ملزومات پزشکی را به معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی هر استان تفویض نموده است.
لدا معاونت غذا و داروی دانشگاه اعلام نموده: برگزاری هرگونه نمایشگاه تجهیزات ملزومات پزشکی بدون داشتن مجوز از سوی آن معاونت غیر قانونی و ضمن جلوگیری از فعالیت نمایشگاه با آنها طبق ضوابط برخورد می گردد.

 پیوست زیر دستورالعمل برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است:

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی