فراخوان طرح های نوآورانه آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با همکاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، به منظور جهت دهی به فعالیت های نوآورانه آموزشی در قالب  طرح های منسجم و پرمحتوا و نیز حمایت مالی از پروپوزال های طرح های نوآورانه آموزشی متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای، اقدام به برگزاری فراخوانی جهت پروپوزال های پیشنهادی کرده است.

 گفتنی است ارسال پروپوزال از طریق پست الکترونیک به آدرس: merc@edc.mui.ac.ir و آخرین مهلت ارسال ۳۰ آبان ماه ۹۷ می باشد.

برای دریافت راهنمای مجریان و فرم خام پروپوزال پیوست های زیر را کلیک نمایید:

فهرست: