راه های ارتباطی و پاسخگویی برنامه تحول نظام سلامت

 

 

                 

                

                 

                

                 

 

تلفن پاسخگویی شبانه روزی ستاد هدایت

۳۶۶۳۳۳۶۶

تلفن گویای رسیدگی به شکایات معاونت درمان

۳۶۶۲۹۹۲۷

سامانه پیامکی

۳۰۰۰۷۵۱۱۵۱۱۵

پست الکترونیکی

treatment@mui.ac.ir